Chấm công (Đi làm, tan làm)

Xác thực giờ đi làm,
tan làm dễ dàng và
chính xác
Xác thực giờ đi làm, tan làm
Xác thực giờ đi làm,
tan làm tiện lợi hơn
qua ứng dụng di động


Sử dụng GPS và Wi-Fi để kiểm tra vị tr

xác thực danh tính thông qua nhận

diện khuôn mặt.Địa điểm làm việc tạm thời
Xác thực giờ đi làm,
tan làm tại địa điểm
làm việc tạm thời


Bạn có lịch trình làm việc ngoài công ty

như làm việc tại nhà, ngoài trời, công

tác, v.v. hay không?

Bạn có thể ghi chú chấm công giờ làm

kể cả khi địa điểm làm việc chưa được

đăng ký cho công ty.


Tình trạng đi làm tan làm
Bạn có tò mò về tình
trạng đi làm tan làm của
công ty mình không?


Hãy thử kiểm tra các số liệu thống kê khác nhau như tỷ lệ đi làm, tỷ lệ đi muộn giờ làm, tỷ lệ về sớm trước giờ, v.v.

Tải xuống dữ liệu để phân tích tình trạng đi làm tan làm của doanh nghiệp và nhận các insights chi tiết hơn.


Cài đặt chấm công
Chỉ bật và sử dụng
những tính năng mà
bạn cần!


Hãy thử cài đặt chính sách sử dụng

phù hợp với môi trường làm việc của

công ty bạn.


Chấm công (Đi làm, tan làm)
Xác thực giờ đi làm,
tan làm dễ dàng và chính xác
Trải nghiệm sự thay đổi
trong công việc ngay bây
giờ cùng với Shopl.
Xác thực giờ đi làm, tan làm
Xác thực giờ đi làm,
tan làm tiện lợi hơn
qua ứng dụng di động

Sử dụng GPS và Wi-Fi để kiểm tra
vị trí, xác thực danh tính thông qua
nhận diện khuôn mặt.
Địa điểm làm việc tạm thời
Xác thực giờ đi làm,
tan làm tại địa điểm
làm việc tạm thời

Bạn có lịch trình làm việc ngoài công ty như làm việc tại nhà, ngoài trời, công tác, v.v. hay không?
Bạn có thể ghi chú chấm công giờ làm kể cả khi địa điểm làm việc chưa được đăng ký cho công ty.
Tình trạng đi làm tan làm
Bạn có tò mò về tình trạng
đi làm tan làm của công
ty mình không?

Hãy thử kiểm tra các số liệu thống kê
khác nhau như tỷ lệ đi làm, tỷ lệ đi muộn
giờ làm, tỷ lệ về sớm trước giờ, v.v.
Tải xuống dữ liệu để phân tích tình trạng
đi làm tan làm của doanh nghiệp và nhận
các insights chi tiết hơn.
Cài đặt chấm công
Chỉ bật và sử dụng
những tính năng mà
bạn cần!

Hãy thử cài đặt chính sách sử
dụng phù hợp với môi trường làm
việc của công ty bạn.

Trải nghiệm sự thay đổi trong công việc ngay

bây giờ cùng với Shopl.