Giao tiếp
Độ chính xác của công việc tăng lên
nhờ giao tiếp thời gian thực với nhân viên

Giao tiếp

Độ chính xác của công
việc tăng lên nhờ giao
tiếp thời gian thực
với nhân viên
Thông báo và khảo sát
Thu thập phản hồi dễ
dàng hơn thông qua
các thông báo và
khảo sát


Tạo thông báo hoặc khảo sát với nhiều

mục khác nhau như trắc nghiệm nhiều

lựa chọn, checkbox dấu tích, câu trả

lời ngắn, hình ảnh, v.v.


Thông báo và khảo sát
Gửi câu trả lời theo
từng địa điểm khảo sát


Bạn có thể trả lời bản khảo sát mọi lúc

mọi nơi, đồng thời bạn cũng có thể chỉ định một địa điểm chỉ cho phép trả lời khảo sát cho địa điểm làm việc đó.


Quản lý bảo mật
Quản lý bảo mật
nghiêm ngặt


Nếu bạn lo lắng về tính bảo mật của

dữ liệu được chia sẻ, hãy thử hạn chế

việc chụp màn hình ứng dụng và tải

xuống các tài liệu trong ứng dụng.


Bảng thông báo
Tạo các bản tin theo
chủ đề bạn muốn


Hãy thử tạo thông báo theo các chủ

đề mà bạn muốn như các vấn đề về

sản phẩm trưng bày, xu hướng của

đối thủ cạnh tranh, bàn giao

công việc, v.v.


Shopl Chat  


Với Shopl Chat, bạn có thể nhanh

chóng kết nối và giao tiếp với các thành

viên ngay cả khi không lưu số điện

thoại cá nhân.


Trải nghiệm sự thay đổi
trong công việc ngay bây
giờ cùng với Shopl.
Thông báo và khảo sát
Thu thập phản hồi dễ
dàng hơn thông qua các
thông báo và khảo sát

Tạo thông báo hoặc khảo sát với nhiều
mục khác nhau như trắc nghiệm nhiều
lựa chọn, checkbox dấu tích, câu trả lời
ngắn, hình ảnh, v.v.
Thông báo và khảo sát
Gửi câu trả lời theo từng địa điểm khảo sát

Bạn có thể trả lời bản khảo sát mọi lúc mọi nơi, đồng thời bạn cũng có thể chỉ định một địa điểm chỉ cho phép trả lời khảo sát cho địa điểm làm việc đó.


Quản lý bảo mật
Quản lý bảo mật
nghiêm ngặt 

Nếu bạn lo lắng về tính bảo mật của
dữ liệu được chia sẻ, hãy thử hạn chế
việc chụp màn hình ứng dụng và tải
xuống các tài liệu trong ứng dụng.
Bảng thông báo
Tạo các bản tin theo chủ đề bạn muốn

Hãy thử tạo thông báo theo các chủ đề mà bạn muốn như các vấn đề về sản phẩm trưng bày, xu hướng của đối thủ cạnh tranh, bàn giao công việc, v.v.

Shopl Chat  

Với Shopl Chat, bạn có thể nhanh chóng kết nối và giao tiếp với các thành viên ngay cả khi không lưu số điện thoại cá nhân.

Trải nghiệm sự thay đổi trong công việc ngay

bây giờ cùng với Shopl.