Thu thập dữ liệu cửa hàng

Dễ dàng thu thập và
phân tích các dữ liệu
của những cửa hàng
phức tạp
Doanh số bán hàng
Kiểm tra doanh số
thực theo thời gian
thực của từng cửa
hàng


Người quản lý có thể kiểm tra doanh

số bán hàng theo từng danh mục sản

phẩm, từng mốc thời gian tại thời gian

thực, đồng thời tải dữ liệu xuống và thu

thập các hóa đơn bán hàng.


Giá
Thu thập và phân tích
giá của công ty và các
đối thủ cạnh tranh


Bạn có thể thu thập và phân tích từ giá

sản phẩm của công ty mình đến giá

sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh

khác. Bạn có thể nắm bắt ngay lập

tức giá bán theo từng thời điểm hoặc

theo nhà phân phối.


Tồn kho
Giám sát tình hình
hàng tồn kho theo
thời gian thực


Bạn có thể kiểm tra tình trạng hàng

tồn kho theo sản phẩm hoặc theo cửa

hàng bằng bản đồ và bảng biểu. Bạn

cũng có thể kiểm tra tình trạng còn

hàng hay thiếu hàng tại các cửa hàng.


Tình trạng trưng bày sản phẩm
Phân tích so sánh thị
phần của công ty với
các đối thủ cạnh tranh


Bạn có thể thu thập thông tin về tình

trạng trưng bày sản phẩm của công ty

mình. Đồng thời có thể phân tích và so

sánh thị phần cũng như kiểm tra tỷ lệ

thâm nhập (Penetration Rate) theo

mô hình.


Trải nghiệm sự thay đổi
trong công việc ngay bây
giờ cùng với Shopl.
Thu thập dữ liệu cửa hàng
Dễ dàng thu thập và phân tích các
dữ liệu của những cửa hàng phức tạp
Doanh số bán hàng
Kiểm tra doanh số thực
theo thời gian thực của
từng cửa hàng

Người quản lý có thể kiểm tra doanh
số bán hàng theo từng danh mục sản
phẩm, từng mốc thời gian tại thời gian
thực, đồng thời tải dữ liệu xuống và thu
thập các hóa đơn bán hàng.
Giá
Thu thập và phân tích giá của công ty và các đối thủ cạnh tranh

Bạn có thể thu thập và phân tích từ giá sản phẩm của công ty mình đến giá sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh khác.
Bạn có thể nắm bắt ngay lập tức giá bán theo từng thời điểm hoặc theo nhà phân phối.

Tồn kho
Giám sát tình hình
hàng tồn kho theo thời
gian thực

Bạn có thể kiểm tra tình trạng hàng tồn
kho theo sản phẩm hoặc theo cửa hàng
bằng bản đồ và bảng biểu. Bạn cũng
có thể kiểm tra tình trạng còn hàng hay
thiếu hàng tại các cửa hàng.
Tình trạng trưng bày sản phẩm
Phân tích so sánh thị phần của công ty với các đối thủ cạnh tranh

Bạn có thể thu thập thông tin về tình trạng trưng bày sản phẩm của công ty mình. Đồng thời có thể phân tích và so sánh thị phần cũng như kiểm tra tỷ lệ thâm nhập (Penetration Rate) theo mô hình.

Trải nghiệm sự thay đổi trong công việc ngay

bây giờ cùng với Shopl.