Quản lý lịch trình kiểm tra hiện trường
Nếu có nhiều cửa hàng bạn phải đến
kiểm tra thực tế thì sao?

Quản lý lịch trình kiểm tra

hiện trường

Nếu có nhiều cửa
hàng bạn phải đến
kiểm tra thực tế
thì sao?
Công việc hôm nay
Dễ dàng kiểm tra lịch
đến thăm cửa hàng
trong mục công việc
hôm nay


Sau khi đăng ký kế hoạch đến thăm

hiện trường, bạn có thể dễ dàng kiểm

tra ngay lập tức vị trí và thời gian sẽ

đến thăm hiện trường trong mục công

việc hôm nay.


Kiểm tra các vấn đề chính
Giám sát thời gian
thực các vấn đề chính
tại từng hiện trường


Kiểm tra bảng thông báo để biết chi tiết

các vấn đề chính của cửa hàng hoặc

hiện trường sẽ đến thăm.

Bạn có thể nhanh chóng nắm bắt được

vấn đề đang xảy ra là gì và liệu đã được

giải quyết chưa.


Báo cáo kiểm tra hiện trường
Dễ dàng soạn báo
cáo kiểm tra hiện
trường


Bạn có thể soạn nhanh các báo cáo

kiểm tra hiện trường hoặc cửa hàng qua

ứng dụng di động và chia sẻ các báo

cáo này với trụ sở chính của công ty

trong thời gian thực.


Xử lý công tác phí
Xử lý công tác phí
nhanh chóng và gửi
các giấy tờ chứng minh


Gửi các yêu cầu xử lý giấy tờ chứng

minh khác nhau như chi phí ăn trưa,

chi phí đi lại, v.v. trong ngày và kiểm tra


Trải nghiệm sự thay đổi
trong công việc ngay bây
giờ cùng với Shopl.
Công việc hôm nay
Dễ dàng kiểm tra lịch đến
thăm cửa hàng trong mục
công việc hôm nay

Sau khi đăng ký kế hoạch đến thăm
hiện trường, bạn có thể dễ dàng kiểm
tra ngay lập tức vị trí và thời gian sẽ đến
thăm hiện trường trong mục công việc
hôm nay.
Kiểm tra các vấn đề chính
Giám sát thời gian
thực các vấn đề chính
tại từng hiện trường

Kiểm tra bảng thông báo để biết chi tiết các vấn đề chính của cửa hàng hoặc hiện trường sẽ đến thăm.
Bạn có thể nhanh chóng nắm bắt được vấn đề đang xảy ra là gì và liệu đã được giải quyết chưa.

Báo cáo kiểm tra hiện trường
Dễ dàng soạn báo cáo
kiểm tra hiện trường

Bạn có thể soạn nhanh các báo cáo
kiểm tra hiện trường hoặc cửa hàng qua
ứng dụng di động và chia sẻ các báo
cáo này với trụ sở chính của công ty
trong thời gian thực.
Xử lý công tác phí
Xử lý công tác phí nhanh chóng và gửi các giấy tờ chứng minh

Gửi các yêu cầu xử lý giấy tờ chứng minh khác nhau như chi phí ăn trưa, chi phí đi lại, v.v. trong ngày và kiểm tra

Trải nghiệm sự thay đổi trong công việc ngay

bây giờ cùng với Shopl.