Lịch trình

Quản lý lịch trình được
tối ưu hóa cho việc
luân chuyển công việc
Biểu mẫu lịch trình
Chỉ định lịch trình
thường dùng làm
biểu mẫu


Bằng cách chỉ định những lịch trình

thường sử dụng cho từng cửa hàng làm

biểu mẫu, nhân viên có thể dễ dàng nhập

lịch trình làm việc của mình hơn.


Đăng ký lịch trình
Đăng ký đồng loạt tất
cả lịch trình của
nhân viên


Dễ dàng tải lịch trình hàng tuần hàng

ngày của nhân viên dưới dạng tập

tin Excel


Chỉnh sửa lịch trình
Chỉnh sửa trực tiếp
lịch trình của bạn bằng
ứng dụng di động


Bạn có cần thay đổi giờ làm việc hay

không? Dễ dàng chỉnh sửa hơn qua ứng

dụng di động

Bạn có thể xin nghỉ phép hoặc đăng

ký làm thêm giờ.


Tình trạng lịch trình
Kiểm tra tình trạng
lịch trình ngay lập tức


Xem nhanh lịch trình của nhân viên và

dễ dàng phê duyệt các yêu cầu xin

nghỉ phép, làm thêm giờ, v.v.


Sắp ra mắt
Lịch nhóm


Hãy thử đăng ký các sự kiện, hoạt động

lớn như ra mắt sản phẩm mới, khuyến

mãi, v.v. vào lịch nhóm

Các hoạt động sẽ được phản ánh trên

lịch trình của nhân viên, bạn có thể dễ

dàng chia sẻ các sự kiện quan trọng của nhóm.


Lịch trình
Quản lý lịch trình được tối ưu hóa cho
việc luân chuyển công việc

Biểu mẫu lịch trình
Chỉ định lịch trình thường
dùng làm biểu mẫu

Bằng cách chỉ định những lịch trình
thường sử dụng cho từng cửa hàng làm
biểu mẫu, nhân viên có thể dễ dàng
nhập lịch trình làm việc của mình hơn.

Đăng ký lịch trình
Đăng ký đồng loạt tất
cả lịch trình của nhân
viên

Dễ dàng tải lịch trình hàng tuần
hàng ngày của nhân viên dưới
dạng tập tin Excel
Chỉnh sửa lịch trình
Chỉnh sửa trực tiếp lịch trình
của bạn bằng ứng dụng di động

Bạn có cần thay đổi giờ làm việc hay không?
Dễ dàng chỉnh sửa hơn qua ứng dụng di động
Bạn có thể xin nghỉ phép hoặc đăng
ký làm thêm giờ.
Tình trạng lịch trình
Kiểm tra tình trạng lịch
trình ngay lập tức

Xem nhanh lịch trình của nhân viên
và dễ dàng phê duyệt các yêu cầu
xin nghỉ phép, làm thêm giờ, v.v.
Sắp ra mắt
Lịch nhóm

Hãy thử đăng ký các sự kiện, hoạt động
lớn như ra mắt sản phẩm mới, khuyến
mãi, v.v. vào lịch nhóm
Các hoạt động sẽ được phản ánh trên
lịch trình của nhân viên, bạn có thể dễ
dàng chia sẻ các sự kiện quan trọng
của nhóm.
Quản lý đăng ký nghỉ phép
Phê duyệt yêu cầu đăng ký nghỉ phép
và quản lý tình trạng nghỉ phép của
nhân viên.
Làm thêm giờ
Thiết lập chính sách làm thêm giờ và
kiểm tra tình trạng làm việc
của công ty
Quản lý chế độ thai sản
Đăng ký cho nhân viên nữ có thai,
áp dụng chính sách lao động riêng
dành cho thai phụ, sản phụ dựa theo
chính sách của công ty
Trải nghiệm sự thay đổi
trong công việc ngay bây
giờ cùng với Shopl.
Quản lý đăng ký nghỉ phép


Phê duyệt yêu cầu đăng ký
nghỉ phép và quản lý tình trạng
nghỉ phép của nhân viên.

Làm thêm giờThiết lập chính sách làm thêm
giờ và kiểm tra tình trạng làm
việc của công ty

Quản lý chế độ thai sản


Đăng ký cho nhân viên nữ có thai, áp dụng chính sách lao động riêng dành cho thai phụ, sản phụ dựa theo chính sách của công ty

Trải nghiệm sự thay đổi trong công việc ngay

bây giờ cùng với Shopl.