Quản lý công việc
Làm sao để không bỏ lỡ công
việc hàng ngày phải hoàn thành

Quản lý công việc

Làm sao để không bỏ
lỡ công việc hàng
ngày phải hoàn thành
Việc phải hoàn thành
Phân công công việc
dễ dàng chỉ với vài cú
nhấp chuột


Người quản lý có thể phân công công

việc theo từng địa điểm làm việc hoặc

theo từng nhân viên, đồng thời có thể

kiểm tra kết quả công việc theo thời

gian thực thông qua ứng dụng di động.


Việc phải hoàn thành
Phân tích kết quả
công việc bằng AI


Thông qua phân tích sự giống nhau

giữa các ảnh hướng dẫn thực hiện công

việc và ảnh tại hiện trường do nhân viên

chụp tải lên, AI có thể dễ dàng phân loại

các trường hợp nào cần phải thực hiện

lại công việc đã được phân công.


Báo cáo
Soạn các báo cáo
khác nhau một cách
dễ dàng với ứng dụng
di động


Hãy tạo các biểu mẫu báo cáo của

riêng công ty bạn một cách thoải mái

thông qua việc kết hợp các khối như

Legos với nhau.


Báo cáo
Thiết lập người soạn,
thời gian, địa điểm tạo
cho từng báo cáo!


Bạn có thể cài đặt người soạn báo cáo,

ngày giờ và địa điểm bắt buộc phải nhập

cho từng báo cáo.

Nếu bạn thiết lập bắt buộc cho việc

nhập ngày soạn báo cáo thì nhân

viên sẽ được hướng dẫn để hoàn tất

báo cáo trước khi tan làm.


Quản lý mục tiêu
Kiểm tra mục tiêu bán
 hàng và tỷ lệ đạt
thành tích ngay lập tức


Bạn có thể quản lý mục tiêu đề ra theo

từng nhân viên, từng cửa hàng, đồng

thời kiểm tra xếp hạng của nhân viên và

các địa điểm làm việc thông qua biểu

đồ so sánh tỷ lệ đạt thành tích.


Quyết toán chi phí
Quyết toán chi phí
đơn giản


Khi bạn chọn một hạng mục chi phí, chỉ

cần chụp hóa đơn rồi tải lên là yêu cầu

thanh toán của bạn đã hoàn tất!

Bạn có thể kiểm tra tình trạng tiến

hành quyết toán chi phí theo thời gian

thực thông qua ứng dụng di động.


Quyết toán chi phí
Rà soát chi tiêu nhanh
chóng và chính xác


Người thực hiện phê duyệt có thể xem

xét và tiến hành phê duyệt các khoản

thu chi đã được gửi yêu cầu.


Trải nghiệm sự thay đổi
trong công việc ngay bây
giờ cùng với Shopl.
Việc phải hoàn thành
Phân công công việc dễ
dàng chỉ với vài cú nhấp
chuột

Người quản lý có thể phân công công
việc theo từng địa điểm làm việc hoặc
theo từng nhân viên, đồng thời có thể
kiểm tra kết quả công việc theo thời
gian thực thông qua ứng dụng di động.
Việc phải hoàn thành
Phân tích kết quả công việc bằng AI

Thông qua phân tích sự giống nhau giữa các ảnh hướng dẫn thực hiện công việc và ảnh tại hiện trường do nhân viên chụp tải lên, AI có thể dễ dàng phân loại các trường hợp nào cần phải thực hiện lại công việc đã được phân công.

Báo cáo
Soạn các báo cáo khác
nhau một cách dễ dàng
với ứng dụng di động

Hãy tạo các biểu mẫu báo cáo của riêng
công ty bạn một cách thoải mái thông
qua việc kết hợp các khối như Legos
với nhau.
Nhân viên của bạn có thể soạn báo cáo
dễ dàng qua ứng dụng di động.
Báo cáo
Thiết lập người soạn, thời gian, địa điểm tạo cho từng báo cáo!

Bạn có thể cài đặt người soạn báo cáo, ngày giờ và địa điểm bắt buộc phải nhập cho từng báo cáo.
Nếu bạn thiết lập bắt buộc cho việc nhập ngày soạn báo cáo thì nhân viên sẽ được hướng dẫn để hoàn tất báo cáo trước khi tan làm.

Quản lý mục tiêu
Kiểm tra mục tiêu bán
hàng và tỷ lệ đạt thành
tích ngay lập tức

Bạn có thể quản lý mục tiêu đề ra theo
từng nhân viên, từng cửa hàng, đồng thời
 kiểm tra xếp hạng của nhân viên và các
địa điểm làm việc thông qua biểu đồ so
sánh tỷ lệ đạt thành tích.
Quyết toán chi phí
Quyết toán chi phí đơn giản

Khi bạn chọn một hạng mục chi phí, chỉ cần chụp hóa đơn rồi tải lên là yêu cầu thanh toán của bạn đã hoàn tất!
Bạn có thể kiểm tra tình trạng tiến hành quyết toán chi phí theo thời gian thực thông qua ứng dụng di động.


Quyết toán chi phí
Rà soát chi tiêu nhanh
chóng và chính xác

Người thực hiện phê duyệt có thể
xem xét và tiến hành phê duyệt các
khoản thu chi đã được gửi yêu cầu.

Trải nghiệm sự thay đổi trong công việc ngay

bây giờ cùng với Shopl.